Fond vzdělání

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 709 studentů a dalších 630 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu.
Aktuálně ve školním roce 2023/2024 pobírá stipendium 86 studentů. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více než 42 miliony korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí - 25. února a 25. srpna 2024

Podmínky pro získání stipendia 

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu)
 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • studijní průměr do 2.0
 • sociální a/nebo zdravotní handicap
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

 

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)
 • strukturovaný životopis
 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • kopie posledního vysvědčení
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu
 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti
 • jelikož se snažíme podporovat samostatnost studentů při nakládání s finančními prostředky, jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu
 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

Koordinátorka projektu

Olga Mášová
Tel.: 224 216 883
Email: masova@vdv.cz 

Příběhy našich stipendistů

Historie Fondu vzdělání

 • 1995 - založení Fondu vzdělání, přijetí statutu, sestavení poradního sboru;
 • 1996 - z Fondu vzdělání byli podpořeni první stipendisté;
 • 1997 - ČSOB obdržela Cenu US embassy „Network for Democracy“ za partnerství s Výborem dobré vůle;
 • 1998 - modré karty ČSOB pro stipendisty;
 • 2000 - první absolventi, VDV udělil Ing. P. Kavánkovi, generálnímu řediteli ČSOB, pamětní medaili;
 • 2001 - VDV při Ceně Olgy Havlové udělil ČSOB poděkování;
 • 2002 - projekt Fond vzdělání byl rozšířen o prázdninovou školu jazyků;
 • 2005 - Fond podpořil 67 studentů, své studium úspěšně ukončilo 6 studentů VŠ, 6 studentů SŠ a 2 studenti VOŠ;
 • 2006 - Fond podpořil 69 studentů. Nadace VIA předala vyznamenání Ing. P. Hutlovi jako zástupci společného projektu ČSOB a VDV;
 • 2007 - stipendia byla poskytnuta 77 studentům středních a vysokých škol;
 • 2008 – stipendia byla poskytnuta 31 studentům vysokých škol, 29 středoškolákům, 5 studentům konzervatoře, 4 studentům vyšších odborných škol a jednomu studentovi středního odborného učiliště. 23.10.2008 se konala tisková konference na téma „Překážky na cestě ke vzdělání“, stejný den se Výbor dobré vůle a ČSOB slavnostně rozloučily s třemi úspěšnými absolventy Fondu vzdělání;
 • 2009 – stipendium bylo vypláceno 67 studentům středních a vysokých škol. Zaměstnanci ČSOB se stávají patroni studentů. Realizace osvětové kampaně Kroky k integraci. 21.9.2009 v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zveřejnění výsledků výzkumu VDV o přístupnosti českých vysokých škol studentům se zdravotním postižením a ocenění tři vysokých škol za nejlepší individuální podporu handicapovaným studentům;
 • 2010 – stipendium bylo vypláceno 67 studentům středních a vysokých škol. Pět studentů v tomto roce ukončilo studium. 1.2.2010 uspořádání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR kulatého stolu k problematice financování studia studentům se zdravotním postižením;
 • 2011 – Fond vzdělání podpořil stipendiem 65 studentů. 12 studentů úspěšně ukončilo studium. Vyhlášení soutěže „Velice Dobrý Výtvor“ pro studenty Fondu vzdělání. Cílem soutěže bylo podpořit handicapované studenty v jejich kreativitě a rozvoji;
 • 2012 – stipendium pobíralo 70 studentů, z tohoto počtu byla třetina stipendistů se zdravotním postižením, třetina se sociálním handicapem a třetina děti žijící v dětských domovech;
 • 2013 - stipendium pobíralo celkem 67 studentů;
 • 2014 - Fond vzdělání podporoval 71 studentů;
 • 2015 - stipendium pobíralo 74 studentů;
 • 2016 - stipendium pobíralo 85 stipendistů, nově jsou prostředky z Fondu vzdělání k dispozici také sociálně či zdravotně oslabeným mladým lidem z okruhu azylantů a migrantů; 
 • 2017 - stipendium pobíralo 88 stipendistů;
 • 2018 - stipendium pobíralo 84 stipendistů;
 • 2019 - stipendium pobíralo 90 studentů;
 • 2020 - stipendium pobíralo 84 studentů;
 • 2021 - stipendium pobíralo 74 studentů;
 • 2022 - stipendium pobíralo 84 studentů;
 • 2023 - stipendium pobíralo 82 studentů;
 • 2024 - stipendium pobírá 86 studentů.
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: