Active Citizens Fund

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou funkční demokracie. Aby mohla svou nezastupitelnou roli zastávat, je třeba zvýšit aktivní zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích procesů, posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské vzdělávání a mediální výchovu.

Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také aktivizace a zapojení mladých lidí. Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

Program je realizován v rámci EHP a Norských fondů 2014–2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 mil eur. První grantové výzvy jsou plánovány na podzim 2019. Předpokládaný začátek podpořených projektů je první čtvrtletí roku 2020, všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních grantů minimálně jednoletou aktivní historii).

Na webových stránkách Nadace OSF je již nyní k dispozici odkaz na databázi ožných norských partnerů, včetně seznamu organizací z dalších zemí, kde program Active Citizens Fund probíhá. Potenciální žadatelé z České republiky se také mohou do databáze registrovat a zvýšit možnost, že budou osloveny k partnerské spolupráci.

Chcete-li zůstat informování o programu Active Citizens Fund, vyplňte tento formulář: https://1url.cz/pMVPM


Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci i tvorbu veřejných politik a jejich prosazování
 • oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • podpořit inovativní metody vyzývající k občanské angažovanosti
 • oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich práva
 • aktivizovat občanskou angažovanost mladých


Tematické oblasti Active Citizens Fund

 • demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní správa věcí veřejných
 • lidská práva a rovné zacházení,potírání všech forem diskriminace
 • sociální spravedlnost a začleňování znevýhodněných skupin
 • genderová rovnost a genderově podmíněné násilí
 • životní prostředí a klimatická změna

Zaměření grantů

 • občanská participace
 • advokační a watchdogové aktivity
 • posílení znevýhodněných skupin a jejich schopnosti hájit svá práva
 • občanské vzdělávání a mediální výchova
 • posílení neziskových organizací a jejich kapacity, profesionality, udržitelnosti a schopnosti budovat sítě svých příznivců a efektivně s nimi pracovat

Typy grantů

 • Systémové granty: 100 – 250 tis. EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn
 • Základní granty: 8 – 85 tis. EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata, jsou však oproti dosavadní činnosti inovativní nebo rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity
 • Akční granty: 1 – 3 tis. EUR. na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění
 • Matchingové granty: do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní
 • Granty na bilaterální spolupráci: 1 – 4 tis. EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Manažerka programu Active Citizens Fund:

Kateřina Bláhová
Tel.: 226 227 736
Email: katerina.blahova@osf.cz

V minulém roce proběhly k programu Active Citizens Fund odborné konzultace. Jejich cílem odborných bylo získat odborný názor zainteresovaných aktérů na identifikované hlavní problémy a výzvy v pěti tematických oblastech Active Citizens Fund a zajistit, aby byl připravovaný program vhodně zacílen na potřeby občanské společnosti v České republice. Výstup z konzultací najdete ke stažení ZDE.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: