Active Citizens Fund

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou funkční demokracie. Aby mohla svou nezastupitelnou roli zastávat, je třeba zvýšit aktivní zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích procesů, posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské vzdělávání a mediální výchovu.

Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také aktivizace a zapojení mladých lidí. Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

Program je realizován v rámci EHP a Norských fondů 2014–2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 mil eur. První grantové výzvy proběhly na podzim 2019. Začátek podpořených projektů je první čtvrtletí roku 2020, všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních a matchingových grantů minimálně jednoletou aktivní historii).

Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem;
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny;
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci i tvorbu veřejných politik a jejich prosazování;
 • oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu;
 • podpořit inovativní metody vyzývající k občanské angažovanosti;
 • zapojit opomíjené či znevýhodněné cílové skupiny, se zvláštním zřetelem na romskou menšinu, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva (např. znevýhodněné rodiny s dětmi, komunita LGBTI, rodiče samoživitelé a senioři ohrožení chudobou, lidé s postižením, migranti či další skupiny, které čelí diskriminaci v oblasti vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, na trhu práce apod.);
 • aktivizovat občanskou angažovanost mladých.


Tematické oblasti Active Citizens Fund

 • aktivní občanství - demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní veřejná správa;
 • lidská práva a rovné zacházení,potírání všech forem diskriminace;
 • znevýhodněné skupiny - sociální spravedlnost a inkluze ohrožených skupin;
 • genderová rovnost a genderově podmíněné násilí;
 • klimatická změna - životní prostředí a klimatická změna.

Zaměření grantů

 • občanská participace
 • advokační a watchdogové aktivity
 • posílení znevýhodněných skupin a jejich schopnosti hájit svá práva
 • občanské vzdělávání a mediální výchova
 • posílení neziskových organizací a jejich kapacity, profesionality, udržitelnosti a schopnosti budovat sítě svých příznivců a efektivně s nimi pracovat

Typy grantů

 • Systémové granty: 100–250 tis. eur na projekty s délkou 3–4 roky na podporu systémových změn – rozděleny v roce 2020;
 • Základní granty: 8–85 tis. eur na projekty s délkou 1–2,5 roku, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity - část rozdělena v roce 2020;
 • Akční granty: 1–3 tis. eur na projekty s délkou 1–12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění; umožňují získat či posílit znalosti a dovednosti organizace pro používání digitálních technologií - průběžné výzvy vyhlášeny;
 • Matchingové granty: do 4 tis. eur na projekty s délkou 6–12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní – výzva vyhlášena;
 • Granty na bilaterální spolupráci: 1–4 tis. eur na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska – průběžná výzva vyhlášena

Detailní informace o aktuálních výzvách najdete zde.

Active Citizens Fund podporuje zahraniční partnerství

NAJDĚTE SI PARTNERSKOU ORGANIZACI v zahraničí. Potenciální žadatelé z České republiky se mohou registrovat do databáze, kde si k partnerské spolupráci mohou vybrat z organizací, kde probíhá Active Citizens Fund. Registrací zvýšíte možnost, že vás ke spolupráci osloví organizace ze zahraničí. Pokud si chcete najít partnera ze všech oblastí fondů EHP a Norska, registrujte se ZDE.

Chcete-li zůstat informování o programu Active Citizens Fund, vyplňte tento formulář.

Všechny potřebné informace najdete na webu www.activecitiziensfund.cz.
Nechte se inspirovat Příběhy odvahy našich příjemců.

 

Koordinátorka programu Active Citizens Fund
(kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu):

Petra Kasalická
Tel.: +420 732 684 159
E-mail: kasalicka@vdv.cz

Koordinátorka programu Active Citizens Fund
(kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu):

Pavla Bartůňková
Tel.: +420 605 754 826
E-mail: bartunkova@vdv.cz

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: