Prohlášení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů uvedených v žádosti a přiložených dokumentech.

1. Správce osobních údajů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066, se sídlem Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69 (dále jen VDV).
 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s VDV a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.
 

3. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů.
 

4. Kategorie osobních údajů

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu.
 • Údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek: zdravotní stav, výše příjmů a výdajů žadatele a členů jeho společné domácnosti.
 • Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 • Údaje poskytnuté nad rámec zákonné úpravy zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů: fotografie, osobní příběh žadatele. 

5. Kategorie subjektů údajů

 • Zaměstnanci a spolupracovníci.
 • Žadatelé o nadační příspěvek.
 • Dárci.
 • Dodavatelé služeb.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zaměstnanci VDV a další osoby podílející se na jeho činnosti.
 • Členové správní a dozorčí rady, poradních sborů.

7. Účely zpracování osobních údajů

 • Personální a mzdová agenda.
 • Vyřízení žádostí o nadační příspěvek a zařazení do databáze žádostí.
 • Komunikace s žadateli a dárci.
 • Zveřejňování informací o činnosti VDV.

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí VDV. Zpracování je prováděno v sídle VDV jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal VDV technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 

9. Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy

Délka doby, na kterou subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena v příslušném písemném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních předpisů.
 

10. Souhlas se zpracováním údajů

VDV zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 
 

11. Práva subjektů údajů

Subjektu údajů v souladu se čl. 12 Nařízen náleží zejména:
 • právo požádat VDV o vysvětlení;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést námitku; 
 • právo podat stížnost k dozorovému orgánu;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

11. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro přístup ke svým osobním údajům, pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním nebo pro jakýkoliv jiný úkon spojený se zpracováním osobních údajů může subjekt kontaktovat pracovníka VDV – pověřence pro ochranu osobních údajů správce: Mgr. Gabriela Bauer, tel.: 224 217 083, email: bauer@vdv.cz.
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: