Do 12. října probíhá Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci.

Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům v rodině… 

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

A jak lidé nejčastěji pamatují na dobročinnost? Například ve Velké Británii v minulém roce 6,3 % lidí myslelo na dobročinnost – průměrně odkazovali alespoň 3 organizacím. Lidé většinou pamatují na organizace, které jim byly blízké už za života. 

V České republice a v Rakousku víme na základě průzkumů (STEM/MARK pro UNICEF) pouze záměry dárců a dárkyň – ty nám napovídají, že v Rakousku plánuje pamatovat na dobročinnost 11 % respondentů, v Čechách jsou to 2 %. V USA pak známý investor a filantrop Warren Buffet odkázal ve své závěti velkou částku nadaci Billa a Melindy Gatesových se slovy: „Dětem by měl člověk nechat dost, aby mohly dělat cokoliv, ale ne dost, aby mohly nedělat nic.“

V letošním roce se nezávislá platforma koalice Za snadné dárcovství rozrostla o dalšího respektovaného člena – Národní divadlo. Koalice sdružuje přes 30 významných neziskových organizací, které se na vysoké profesionální úrovni věnují individuálnímu fundraisingu. Společným cílem je rozvoj individuálního dárcovství v České republice. 

Inspirativní příběhy dárců najdete zde

Zdroj: koalice Za snadné dárcovství, © STEM/MARK

Dar ze závěti v Nadaci Olgy Havlové 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) má dlouholeté zkušenosti s dobročinnými odkazy ze závěti.  

„Naše nadace si velice považuje dárců, kteří se rozhodli svůj majetek věnovat na dobročinné účely. Je to projev nejvyšší důvěry v naši činnost a vždy s tímto majetkem nakládáme dle přání zůstavitele. Pokud dárce nevyslovil přání účelného využití majetku, finanční prostředky, které touto cestou získáme, jdou na pomoc seniorům – na rozvoj domácí péče, podporu nových metod práce v zařízeních pro seniory či rozšíření paliativní péče,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka VDV.

V minulých letech odkázala nadaci svůj majetek pro dobročinné účely mikrobioložka Ludmila Šilhánková, která jej věnovala na rekreaci a vzdělávání dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Literární historik, bohemista a kroatista, přední český překladatel ze slovanských jazyků Dušan Karpatský zase věnoval Výboru dobré vůle svůj byt, knihovnu a autorská práva. Jeho rozsáhlou knihovnu nadace předala spolku Lastavica, který v ČR sdružuje občany bývalé Jugoslávie a realizuje společensko-kulturní projekty.

„Pan Karpatský se mě ptal, co si mají s manželkou počít se svým majetkem. Neměli žádné příbuzné, komu by chtěli svůj majetek odkázat. Já jsem jim poradila, ať se spojí s Výborem dobré vůle, pokud jeho činnost shledávají v souladu se svými přáními, aby ten jejich majetek byl užitečný,“ vysvětluje důvody odkazu majetku právě Nadaci Olgy Havlové Dana Němcová, členka správní rady a někdejší signatářka a mluvčí Charty 77.

Co vás může zajímat? 

Kdo po mně ze zákona dědí?
Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („Ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.“ § 1636–1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?
Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?
Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědici příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete na www.zavetpomaha.cz.

 

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: